Školní Družina

Řád školní družiny


Přerušení činnosti školní družiny v 2. pol. šk. roku 2017/2018

Činnost ŠD bude se souhlasem zřizovatele přerušena v době školních prázdnin.
V těchto termínech bude školní družina a výdejna stravy uzavřena.

1. jarní prázdniny           05. 02. - 11. 02. 2018

2. velikonoční prázdniny  29. - 30. 03. 2018

3. hlavní prázdniny          2. 07. - 01. 09. 2018

 

Přerušení činnosti školní družiny v 1. pol. šk. roku 2017/2018

Činnost ŠD bude se souhlasem zřizovatele přerušena v době školních prázdnin.
V těchto termínech bude školní družina a výdejna stravy uzavřena.

1. podzimních  26. 10. - 27. 10. 2017

2. vánoční       23. 12. 2017 - 2. 1. 2018

3. pololetní      2. 2. 2018

 

Poslání školní družiny

Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky.

Provozní doba Školní družiny: ranní od 7,00 do 7,45 hodin, odpolední od 11,40 do 15,30 hodin.
Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby rodiči vychovatelka informuje telefonicky rodiče žáka a osoby uvedené na přihlášce dítěte do ŠD a vyzve je k vyzvednutí dítěte. Než bude dítě vyzvednuto ze ŠD, posečká s dítětem ve škole.

Činnost ŠD v době všech prázdnin se přerušuje.

O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitelka školy.

Úplata za školní družinu se neposkytuje, neboť většina žáků pochází ze sociálně slabých rodin.

Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování (příklad) zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umožňuje žákům přípravu na vyučování.

  • Odpočinkové činnosti - mají odstranit únavu,zařazují se nejčastěji po obědě, popř. ráno pro žáky, kteří brzy vstávají a dále dle potřeby kdykoliv během dne. Jde o klidové hry a klidné zájmové činnosti, poslechové činnosti apod.
  • Rekreační činnosti - slouží k regeneraci sil, převažuje v nich odpočinek aktivní s náročnějšími pohybovými prvky. Hry a spontánní činnosti mohou být rušnější.
  • Zájmové činnosti - rozvíjejí osobnost žáka, umožňují žákům seberealizaci i kompenzaci možných školních neúspěchů i další rozvoj pohybových dovedností a poznání. Jde o řízenou kolektivní nebo individuální činnost, organizovanou nebo spontánní aktivitu.
  • Příprava na vyučování zahrnuje okruh činností související s plněním školních povinností, není to však povinná činnost ŠD. Může jít o vypracovávání domácích úkolů (pouze se souhlasem rodičů, vychovatelka žákům úkoly neopravuje), nebo zábavné procvičování učiva formou didaktických her (včetně řešení problémů), ověřování a upevňování školních poznatků v praxi při vycházkách, exkurzích a dalších činnostech; získávání dalších doplňujících poznatků při průběžné činnosti ŠD (např. vycházky, poslechové činnosti, práce s knihou a časopisy).

 

 

 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode