Jednací řád školské rady


Jednací řád školské rady
ZŠ Palackého 68, Brno

Článek 1

Školská rada vykonává činnost ve své působnosti podle § 167  a § 168 Zákona č. 561 /2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).


Článek 2

Školská rada se schází dvakrát ročně a dále podle potřeby. Termíny schůzí se stanovují s ohledem na působnost školské rady stanovené školským zákonem.


Článek 3

Program jednání navrhuje předseda školské rady. Vychází přitom z povinností uložených školské radě zákonem, z podnětů a návrhů členů školské rady a z podnětů a návrhů ředitele školy a zřizovatele školy.

Článek 4

Schůze školské rady svolává předseda, popřípadě místopředseda. Podklady pro jednání školské rady zajišťují členové a ředitel v rozsahu, který vymezuje zákon.

 

Článek 5

Školská rada jedná podle programu, který schválí na návrh předsedy nebo jiného člena školské rady. V úvodu jednání projednává školská rada kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých členů školské rady, popř. ředitele školy, pokud je přizván k jednání školské rady. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy a připomínky členů školské rady.


Článek 6

Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech členů při schvalování výroční zprávy o činnosti školy, školního řádu včetně navrhovaných změn a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. V ostatních případech se usnáší školská rada většinou  přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje předseda školské rady.


Článek 7

Usnesení školské rady vyhotovuje písemně člen školské rady pověřený školskou radou  a podepisuje předseda a další pověřený člen školské rady.

Článek 8

Nejméně jednou ročně školská rada informuje zákonné zástupce nezletilých žáků školy (prostřednictvím školního časopisu „Zpravodaj“), pedagogické pracovníky (v rámci pedagogických porad) a zřizovatele (písemnou zprávou) o výsledcích své činnosti za uplynulé období.


Článek 9

Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu mohou být pouze písemné a podléhají schválení školskou radou.


Článek 10

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 11. 10. 2005
 

V Brně dne 11. 10. 2005  
Hana Kanioková – předsedkyně školské rady

Kontakt

Základní škola Brno, Palackého třída, příspěvková organizace

info@zspalackeho.cz

Palackého tř. 68
612 00 Brno
Datová schránka: piktux3

517 330 517 - ředitelka
517 330 462 - zástupkyně ředitelky
541 212 365 - hospodářka + obědy
549 211 478 - školní psycholožky

Vyhledávání

 

© 2010-2020 Všechna práva vyhrazena.

Správa webu: Richard Kolář