Důležité pokyny pro žákovské skupiny, rodiče i pedagogy

29.05.2020 15:29

Pravidla pro pobyt ve škole od 1. 6. do 29. 6. 2020

 1. Žákovské skupiny se shromažďují na určeném místě, kde na ně dohlíží pedagogové přidělení ke skupině – od začátku doby příchodu 7:40, 7:50, 8:00 do doby odvedení do třídy.
 2. Rodiče nebo žáci odevzdávají vyplněné Čestné prohlášení.
 3. Pokud se žák dostaví na místo srazu sám, bez podepsaného prohlášení, může být odeslán domů, ZZ bude školou informován.
 4. Před zahájením dne proběhne větrání tříd, které se bude opakovat minimálně 1x za hodinu po dobu 5 minut až do doby ukončení pobytu žáků ve třídě.
 5. K budově 68 budou žáci přicházet po ulici Palackého.
 6. K budově 70 budou žáci přicházet průjezdem budovy ZUŠ.
 7. Žáci i rodiče přicházejí v rouškách.
 8. Rodiče nevstupují do budovy školy ani při příchodu ani při odchodu žáků, čekají na žáky před budovou na místě, kde děti předali pedagogům, dodržují bezpečný odstup a mají roušky.
 9. Do budovy odchází pod dohledem pedagogů celá skupina s rouškami na obličeji.
 10. Žáci se přezují ve vestibulech budov, uloží boty do přinesených igelitových tašek.
 11. Provedou pod dohledem pedagogů dezinfekci rukou v bezdotykových přístrojích umístěných na budově 68 u toalet, na budově 70 na sloupu při vstupu u  schodiště.
 12. Odeberou se společně do třídy, kde organizovaně odloží tašky s botami na určené místo.
 13. Postupně si umyjí ruce a usadí se na určené místo.
 14. V lavicích si mohou sundat roušky (uložit do sáčku, ne k čisté roušce).
 15. Na toalety budou žáci odcházet jednotlivě, s rouškou na obličeji, za doprovodu jednoho z pedagogů – též má roušku, tak aby se nesetkali s jiným žákem z jiné skupiny.
 16. Počítačová učebna nebude pro vzdělávací činnost do 30. 6. k dispozici.
 17. Pobyt na pozemku školy (hřišti, zahradě) je možný, pokud bude koordinován dohlížejícími pedagogy tak, aby nedošlo ke kontaktu žáků různých skupin.
 18. Žáci nesmí používat koberce, míče, společné pomůcky, společné hračky.
 19. Výuka TV nebude probíhat.
 20. V průběhu výuky je třeba provádět dezinfekci  rukou žáků minimálně před jídlem.
 21. Umývání rukou by se mělo opakovat po každé hodině.
 22. Ze třídy bude odcházet celá skupina č. 1 a č. 2.
 23. Část žáků ze skupin č. 3 a č. 4 bude po výuce odvedena jedním z pedagogů, druhý počká na příchod pedagogů, kteří zajišťují pro žáky odpolední zájmový program.
 24. Žáci odcházejí organizovaně – nasadí si roušky, jednotlivě si berou tašku s botami a odchází společně s doprovodem pedagoga tak, aby byli předáni ZZ v 11:40, 11:50, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 (dle rozpisu odchodů).
 25. V případě, že dojde v průběhu pobytu ve škole u žáka ke zhoršení jeho zdravotního stavu (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), pedag. pracovník kontaktuje vedení školy, žáka izoluje od skupiny – skupina opustí původní místnost, ideálně změní aktivitu na pobyt venku, při nepřízni počasí se přesune do náhradního prostoru, vedení školy informuje ZZ, který zajistí okamžité vyzvednutí žáka, vedení školy informuje příslušnou HS.
 26. V ředitelně je k dispozici bezkontaktní teploměr.
 27. Rodiče mají povinnost omlouvat každou nepřítomnost žáka v dopoledních - vzdělávacích i odpoledních - zájmových aktivitách a zároveň školu informovat o případném onemocnění žáka (především s diagnózou COVID-19).
 28. Stravování není z důvodu rekonstrukce výdejny až do odvolání  žákům ani zaměstnancům školy umožněno.
 29. Před znovuotevřením školy byl uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce všech prostor. Úklid, dezinfekce a příprava prostor školy bude probíhat každodenně dle stanovených hygienických opatření k zabezpečení prevence šíření koronaviru.

Se stanovenými pravidly chování žáků ve škole budou žáci seznámeni po příchodu do třídy (seznámení provede vedoucí školní skupiny). Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze školní skupiny.

O případných změnách budeme neprodleně informovat.

 

V Brně 29. 5. 2020                        Mgr. Věra Piňosová, zástupkyně ředitelky

                                                   Mgr. Lenka Herzová, ředitelka školy

Kontakt

Základní škola Brno, Palackého třída, příspěvková organizace

info@zspalackeho.cz

Palackého tř. 68
612 00 Brno
Datová schránka: piktux3

517 330 517 - ředitelka
517 330 462 - zástupkyně ředitelky
541 212 365 - hospodářka + obědy
549 211 478 - školní psycholožky

Vyhledávání

 

© 2010-2020 Všechna práva vyhrazena.

Správa webu: Richard Kolář