Kontakty a NABÍDKA SLUŽEB

 

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

 

Mgr. Věra Piňosová – výchovná poradkyně

- řešení výchovných problémů, častých absencí a záškoláctví, kariérové poradenství, podpora talentovaných žáků, předcházení studijnímu selhání, spolupráce s učiteli, rodiči a dalšími odborníky při vytváření podmínek pro úspěšné vzdělávání dítěte, vedení školního parlamentu a skupiny pro rodiče dětí s ADHD

kancelář č. 32 na budově 68, e-mail: vera.pinosova@zspalackeho.cz

tel.: 517 330 462

 

Mgr. Aleš Šmídek - školní metodik prevence

1) Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli).


2) Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole.


3) Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů.

tel.: 541212365  e-mail: ales.smidek@zspalackeho.cz

 

Mgr. Martina Štefková – psycholožka

- psychologické poradenství a psychoterapie pro děti, rodiče a pedagogy
- krizová intervence
- profesní poradenství
- tvorba a realizace preventivních programů
- vedení skupiny pro rodiče dětí s ADHD

kabinet č. 68 na budově č. 70, email: martina.stefkova@zspalackeho.cz

tel.: 541212365

 

PhDr. Mgr. Ludmila Račanská - speciální pedagožka

- depistáž u žáků školy, diagnostika, individuální a skupinová náprava specifických poruch učení, řešení školní neúspěšnosti a osobních problémů žáka, výchovné poradenství pro rodiče, profesní poradenství, tvorba a realizace preventivních programů, vedení školního klubu

kabinet CPS na budově 70, e-mail: ludmila.racanska@zspalackeho.cz

tel.: 541212365

 

Mgr. Tereza Vlčková - psycholožka

- psychologické poradenství a psychoterapie pro děti, rodiče a pedagogy
- krizová intervence
- profesní poradenství
- tvorba a realizace preventivních programů
- vedení skupiny pro rodiče dětí s ADHD

pracovna v budově 68 naproti školní jídelně;  e-mail: tereza.vlckova@zspalackeho.cz

tel.: 541212365

Kontakt

Základní škola Brno, Palackého třída, příspěvková organizace

info@zspalackeho.cz

Palackého tř. 68
612 00 Brno
Datová schránka: piktux3

517 330 517 - ředitelka
517 330 462 - zástupkyně ředitelky
541 212 365 - hospodářka + obědy
549 211 478 - školní psycholožky

Vyhledávání

 

© 2010-2020 Všechna práva vyhrazena.

Správa webu: Richard Kolář