Naše motto: “Šance pro každého”

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola > GDPR

GDPR

Základní škola Brno, Palackého třída, příspěvková organizace zpracovává osobní údaje na základě ustanovení § 302 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném a účinném znění a nařízení EU 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění (dále je GDPR) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném a účinném znění.

Základní škola Brno, Palackého třída, příspěvková organizace je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:

  1. zápisu k základnímu vzdělávání,
  2. zajištění základního vzdělávání,
  3. zájmového vzdělávání ve školní družině.

Kontaktní adresa správce:

Základní škola Brno, Palackého třída, příspěvková organizace

Palackého třída 343/68, 612 00 Brno

IČ: 64327981, telefon: +420 517 330 517, +420 517 330 462 e-mail: info@zspalackeho.cz, ID datové schránky: piktux3

Základní škola Brno, Palackého třída, příspěvková organizace na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:

Vzdělávací institut pro Moravu, příspěvková organizace,

Hybešova 15, Brno, 602 00

Mgr. Anežka Rejzková

tel.: +420 / 732 337 492, e-mail: gdpr@vim-jmk.cz

Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě splnění právních povinností, které se na Základní školu Brno, Palackého třída, příspěvkovou organizaci vztahují.

Další nezbytné osobní údaje mohou být shromažďovány za účelem splnění smlouvy mezi Základní školou Brno, Palackého třída, příspěvkovou organizací a Vámi.

V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 V níže uvedeném odkazu naleznete podrobné informace v jakém rozsahu a pro jaký účel jsou osobní údaje ve škole zpracovávány, kdo a jakým způsobem osobní údaje zpracovává a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny. Dále v něm najdete informace o právu přístupu k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů a o dalších právech stanovených v § 21 uvedeného zákona.Více zde: https://www.zspalackeho.cz/gdpr/