Naše motto: “Šance pro každého”

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Školská rada > Jednací řád školské rady

Jednací řád školské rady

Jednací řád školské rady ZŠ Palackého 68, Brno

Článek 1

Školská rada vykonává činnost ve své působnosti podle § 167 a § 168 Zákona č. 561 /2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Článek 2

Školská rada se schází dvakrát ročně a dále podle potřeby. Termíny schůzí se stanovují s ohledem na působnost školské rady stanovené školským zákonem.

Článek 3

Program jednání navrhuje předseda školské rady. Vychází přitom z povinností uložených školské radě zákonem, z podnětů a návrhů členů školské rady a z podnětů a návrhů ředitele školy a zřizovatele školy.

Článek 4

Schůze školské rady svolává předseda, popřípadě místopředseda. Podklady pro jednání školské rady zajišťují členové a ředitel v rozsahu, který vymezuje zákon.

Článek 5

Školská rada jedná podle programu, který schválí na návrh předsedy nebo jiného člena školské rady. V úvodu jednání projednává školská rada kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých členů školské rady, popř. ředitele školy, pokud je přizván k jednání školské rady. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy a připomínky členů školské rady.

Článek 6

Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech členů při schvalování výroční zprávy o činnosti školy, školního řádu včetně navrhovaných změn a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. V ostatních případech se usnáší školská rada většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje předseda školské rady.

Článek 7

Usnesení školské rady vyhotovuje písemně člen školské rady pověřený školskou radou a podepisuje předseda a další pověřený člen školské rady.

Článek 8

Nejméně jednou ročně školská rada informuje zákonné zástupce nezletilých žáků školy (prostřednictvím školního časopisu „Zpravodaj“), pedagogické pracovníky (v rámci pedagogických porad) a zřizovatele (písemnou zprávou) o výsledcích své činnosti za uplynulé období.

Článek 9

Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu mohou být pouze písemné a podléhají schválení školskou radou.

Článek 10

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 11. 10. 2005

V Brně dne 11. 10. 2005
Hana Kanioková – předsedkyně školské rady